Gewerkschaftlerinnen
Gewerkschaftlerinne
Gewerkschaftlerin
syndicaliste femme
(trade) unionist female
sindicalista mulher
d' Gewerkschaftlerin 1 huet kee Blat virun de Mond geholl, wéi se der Direktioun d' Doleancë 1 vun hire Mataarbechter matgedeelt huet