gewiss nicht näher benannt
certain indéterminé
certain known but unspecified
certo indeterminado
e gewëssenen Här ass dora verwéckelt
op gewësse Froe gëtt et keng Äntwert
ënner gewëssenen Ëmstänn sinn ech averstanen