gewieft
futé
astuto finório
dat schéngt mer e gewiifte Kärelchen ze sinn!
gewëtzt
lous
raffinéiert
gewiift
gewëtzt
lous
raffinéiert