gewagt
osé
daring
ousado
dat ass eng gewote Behaaptung!