Giedelcher
1
2
Patentochter
filleule
god-daughter
afilhada
de Pätter huet senger Giedelchen eng Auer geschenkt