Gierwer
Gerber
tanneur
tanner person
curtidor
de Gierwer huet dem Schouster Lieder geliwwert