Giletstäschen
Giletstäsche
Westentasche
poche de gilet
waistcoat pocket
bolso do colete
mäi Bop hat ëmmer seng gëllen Auer an der Giletstäsch
EGS hie kuckt mam lénken A an déi riets Giletstäsch hie baluckt