1
glatt rutschig
glissant
slippery
escorregadio
ech sinn op deem glate Buedem ausgerëtscht
fuer lues, et ass glat dobaussen!
EGS deen Typ ass glat ewéi en Éil! deen Typ ass duerchdriwwen an hannerlëschteg
2
glatt ohne Unebenheiten
lisse
smooth
liso sem asperezas
d' Kaz 1 huet e schéinen, glate Pelz