Glatzkäpp
EGS
Glatzkopf Person
(personne) chauve
wien ass dee Glatzkapp op där Gruppefoto?
Plakkapp
EGS
Glatzkapp
Plakkapp