glücklicherweise
heureusement par chance
luckily fortunately
felizmente por sorte
den Accident war glécklecherweis net allze schlëmm