Glëtschen
Glëtsche
VEREELZT
Schlitterbahn
glissoire
slide icy slope
escorregadouro
trotz der Keelt hunn d' Kanner 1 sech stonnelaang op der Glëtsch ameséiert
Rëtsch
Schläich
Schlidder
VEREELZT
Glëtsch
Rëtsch
Schläich
Schlidder