Goldschmatten
Goldschmatte
Goldschmied
orfèvre
goldsmith
ourives
de Goldschmadd huet e Blummemotiv an de Käerzestänner ziseléiert