gerade
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
mam Doud vu mengem Papp ass dëst Joer net grad schéin ausgaangen
ausgerechent
just