sowie wie auch
ainsi que aussi bien que
assim como bem como
haut hunn d' Deputéiert 1 de Gesetzesprojet gradewéi déi verschidden Avisen derzou an der Kommissioun diskutéiert
esouwéi
gradewéi
esouwéi