Gradinen
Gradine
meeschtens Pluriel
Zuschauerrang Rang
gradin
spectator terrace
(degrau de) bancada
beim leschte Match war all Plaz op de Gradine vum Fussballsterrain besat