greifbar konkret
tangible concret
tangible
tangível concreto
et gouf vill diskutéiert, mee et ass net zu gräifbare Léisunge komm