hässlich scheußlich
hideux laid
hideous
horrível feio
hues du schonn esou eng gräisslech Hex gesinn?
abscheilech
grujeleg
gräisslech
abscheilech
grujeleg