Grand-Ducen
Grand-Duce
Großherzog
grand-duc souverain
grand duke
grão-duque soberano
de Grand-Duc huet eist Land bei de Feierlechkeete vertrueden
Groussherzog
Grand-Duc
Groussherzog