Gräppvoll
Handvoll
poignée quantité
handful quantity
mão-cheia punhado
all Kand, dat liichte koum, krut e Grappvoll Kamellen
bei him kënnt et net op e Grappvoll un hien hëlt et net esou genee
Grapp
Grappvoll
Grapp