Grapscher
EGS
Grapscher
vicelard (aux mains baladeuses)
groper person with wandering hands
libidinoso que molesta com apalpadelas
meng Schwëster huet deem ale Grapscher direkt op d' Fangere 1 geklappt
Triwweler
EGS
Grapscher
Triwweler