hunn
gratinéiert
transitiv
gratinieren
gratiner
to cook au gratin to gratinate
gratinar
et kann een d' Gromperen 1 am Schäffche gratinéieren