kee Pluriel
Physik
Gravitation
gravitation
gravitation gravity
gravitação
eise Professer huet eis haut de Prinzip vun der Gravitatioun erkläert