Greffen
Greffe
1
Transplantation
greffe opération chirurgicale
graft transplant operation
transplante operação cirúrgica
no der Greff muss d' Patientin 1 nach e puer Wochen am Spidol bleiwen
Transplantatioun
2
Transplantat
greffon transplant
graft transplant tissue, organ
transplante tecido, órgão
ech dinn net gär kuerz Boxen un, well ee meng Greff um Been da gutt gesäit
1
Greff
Transplantatioun