Grënner
Gründer
fondateur
founder
fundador
de Grënner vun eisem Veräin ass d' lescht 1 Joer gestuerwen