Grenzbezierker
Grenzbezirk
secteur frontalier
border district
setor fronteiriço
däerfen d' Policë 1 vu béide Länner am Grenzbezierk intervenéieren?