Grenzkontrollen
Grenzkontrolle
Grenzkontrolle
contrôle frontalier
border control border check
controlo fronteiriço
d' Frontalieren, 1 déi zu Lëtzebuerg schaffen, hunn sech wärend der Coronakris missen un d' Grenzkontrolle 1 winnen