Grogänsen
Grogänse
Anser anser
Graugans
oie cendrée
greylag goose
ganso-comum
wéi laang bréien d' Grogänsen 1 ? 1