Grondrechter
Grundrecht
droit fondamental
basic right
direito fundamental
Bildung ass e Grondrecht fir jiddwereen