Groussasätz
Großeinsatz
opération de grande envergure des services de secours opération coup de poing
nom Groussasaz koumen dräi Pompjeeë mat enger Dampvergëftung an d' Spidol 1
dat lescht Joer hat d' Police 1 manner Groussasätz wéi déi Jore virdrun