Grouss Baartfliedermais
Myotis brandtii
Große Bartfledermaus
murin de Brandt
Brandt's bat
morcego de Brandt
d' Grouss Baartfliedermais 1 liewen an ausgehielegte Beem, a Fliedermauskëschten an an Haiser, déi no beim Bësch stinn