Groussherzogen
Groussherzoge
Großherzog
grand-duc souverain
grand duke
grão-duque soberano
de Groussherzog huet d' Ambassadeuren 1 an Audienz empfaangen
Grand-Duc
Groussherzog
Grand-Duc