Grouss Huffeisennuesen
Rhinolophus ferrumequinum
Große Hufeisennase
grand rhinolophe
greater horseshoe bat
morcego-de-ferradura-grande
zu Lëtzebuerg lieft eng vun de gréisste Reproduktiounskolonien aus der Groussregioun vun där ganz seelener Grousser Huffeisennues