Groussmammen
Groussmamme
Großmutter
grand-mère
grandmother
avó
seng Groussmamm ass direkt nom Krich op d' Welt 1 komm
Boma
Groussmamm
Boma