Grousspappen
Grousspappe
Großvater
grand-père
grandfather
avô
säi Grousspapp war Buergermeeschter
Bopa
Grousspapp
Bopa
Pätter
VEREELZT