hunn
groussgeschriwwen
transitiv
großschreiben
écrire avec majuscule écrire en majuscules
to write in capitals
escrever com maiúscula escrever em maiúsculas
am Lëtzebuergesche ginn d' Substantive 1 groussgeschriwwen
an eisem Familljebetrib gëtt d' Zefriddenheet 1 vum Client groussgeschriwwen an eisem Familljebetrib ass d' Zefriddenheet 1 vum Client wichteg