Groussstied
Großstadt
grande ville métropole
large city
grande cidade metrópole
ech wéilt net an enger Groussstad liewen
a ville Groussstied gëtt et e Metro