Grousstattaen
Grousstattae
Großtante
grand-tante
great aunt
tia-avó
ech hunn eng Grousstatta an Amerika, déi ech nach ni gesinn hunn