Gulaschen
Gulasche
Gulasch
goulache
goulash
gulache
et feelt eng Grëtz Paprika an dengem Gulasch