Gurten
Gurte
Gurter
Gurt Sicherheitsgurt
ceinture (de sécurité)
(safety) belt
cinto (de segurança)
do däi Gurt un, soss fueren ech net!
Ceinture
Sécherheetsgurt
Gurt
Ceinture
Sécherheetsgurt