Gidder
1
Gut Landgut
domaine propriété
estate possessions
domínio propriedade
well sech d' Ierwen 1 net eens ginn, gëtt elo dat ganzt Gutt versteet
Domän
2
kee Singulier
Güter Frachtgut
marchandises
goods
mercadorias
d' Frachtgesellschaft 1 transportéiert geféierlech Gidder a speziell ekipéierte Containeren
1
Gutt
Domän