Haaptargumenter
Hauptargument
argument principal
main argument
argumento principal
de Buergermeeschter huet seng Haaptargumenter eréischt um Enn vun der Diskussioun bruecht