Haaptproblemer
Hauptproblem
problème principal problème majeur
main problem
problema principal problema maior
dëser Schülerin hiren Haaptproblem ass de Mangel u Konzentratioun