Haaptpunkten
Haaptpunkte
Hauptpunkt
point principal point essentiel
main point
ponto principal ponto essencial
an der leschter Sëtzung si mer guer net bis bei den Haaptpunkt vum Ordre du jour komm