Haaptrollen
Haaptrolle
Hauptrolle
rôle principal premier rôle
main part lead role
papel principal
hien huet nach mat siwwenzeg Joer d' Haaptroll 1 an engem Film gespillt