Haaptsaachen
Haaptsaache
Hauptsache
essentiel principal
main thing
essencial principal
et ass egal, wat s de undees, (d') Haaptsaach (ass), et gëtt der net kal!