Haaptsujeten
Haaptsujete
Hauptthema
sujet principal
main topic main subject
tema principal assunto principal
iwwerem Diskutéieren ass den Haaptsujet an de Vergiess geroden
Haapttheema
Haaptsujet
Haapttheema