hunn
gehäckselt
transitiv
häckseln
hacher broyer des végétaux
to shred to chip organic waste
moer triturar vegetais
mir mussen déi ofgeschnidden Äscht häckselen