Häerzdokteschen
Häerzdoktesche
Kardiologin
cardiologue femme
cardiologista mulher
de Patient krut vun der Häerzdoktesch en EKG gemaach
Kardiologin
Häerzdoktesch
Kardiologin