herzensgut
plein de bonté qui a un cœur d'or
good-hearted with a heart of gold
muito bondoso que tem um coração de ouro
meng Mamm war eng häerzensgutt Fra