Häerzfeeler
Herzfehler
malformation cardiaque
heart defect
malformação cardíaca
de Bëbee ass mat engem Häerzfeeler op d' Welt 1 komm